18.06.2011 Rzędkowice

Protokół
z Zebrania Zarządu Jurajskiego Klubu Wysokogórskiego
18 czerwca 2011 godz. 16.00

Zebranie Zarządu Jurajskiego Klubu Wysokogórskiego odbyło się dnia 18.06.2011 w Rzędkowicach,   ul Jurajska 72, 42-421 Włodowice.  W zebraniu uczestniczyło czterech członków zarządu:  Jerzy Szadziński, Danuta Wach, Wojciech Karnaś, Małgorzata Żurek.  Nieobecnych było trzech członków Zarządu: Andrzej Kubik, Ewa Panejko Pankiewicz, Krzysztof Słoma.

Zebranie otworzył prezes JKW Jerzy Szadziński, pełniący funkcję Przewodniczącego Zebrania.

Porządek obrad:
1)    Dyskusja dotycząca zmiany siedziby JKW. Omówienie warunków umowy wynajmu lokalu.
2)    Dyskusja dotycząca Internetowej strony klubu.
3)    Dyskusja dotycząca dokonania zmian w statucie klubowym. Aktualizacja i przystosowanie statutu do wymogów nowej Ustawy o sporcie.
4)    Podjęcie uchwał dotyczących nowej procedury zapisu do klubu.
5)    Stworzenie Kalendarza Imprez Klubowych.
6)    Dyskusja dotycząca  stworzenia  Regulaminu Pracy Zarządu.

Ad.1

Na zebraniu została przedstawiona propozycja umowy wynajmu lokalu znajdującego  się w Szkole Podstawowej w Rzędkowicach. Warunki umowy zostały zaakceptowane przez Zarząd.
Wiceprezes Zarządu JKW Danuta Wach poinformowała zarząd o możliwości ogłoszenia przez Władze Gminy Włodowice przetargu na wynajem lokalu. Decyzja dotycząca przetargu zostanie podjęta i ogłoszona 27.06.2011
W przypadku braku przetargu na wynajem lokalu, Zarząd postanowił wynająć lokal w Szkole Podstawowej w Rzędkowicach.

Ad. 2

Została omówiona propozycja przekazania domeny www.jkw.pl na własność Jurajskiemu Klubowi Wysokogórskiemu.
Ireneusz Gosztyła przedstawił następujące warunki:
- Przez okres jednego roku zarządzaniem i administracją strony zajmuje się zarząd JKW.
-Ireneusz Gosztyła przez cały wyżej wymieniony okres czasu pozostaje właścicielem domeny.
-Koszty związane z opłaceniem domeny i prowadzeniem strony pokrywa w całości JKW.
-Po upływie okresu próbnego Właściciel domeny oceni  stopień oraz kierunek rozwoju strony Klubowej. Po wydaniu pozytywnej opinii przekaże domenę www.jkw.pl Jurajskiemu Klubowi Wysokogórskiemu.

Pod głosowanie został przedstawiony następujący wniosek:
„Czy klub ma stworzyć swoją własną stronę klubową?”

W głosowaniu jawnym zostały oddane 4 ważne głosy.
Głosy za: 2
Głosy przeciw: 2
Wstrzymano się od głosowania : 0

Wniosek został przegłosowany, Przewodniczący zebrania Zarządu oddał decydujący głos za stworzeniem nowej strony.


Ad.3

Postanowiono powołać Komisję Statutową w celu dokonania zmian w statucie.
Podjęto Uchwałę Zarządu nr 1/2011. Treść uchwały – załącznik nr 1 do protokołu z zebrania Zarządu Jurajskiego Klubu Wysokogórskiego.


Ad.4

Podjęto Uchwałę Zarządu nr 2/2011 dotyczącą procedury zapisu do Jurajskiego Klubu Wysokogórskiego. Treść uchwały – załącznik nr 2 do protokołu z zebrania Zarządu Jurajskiego Klubu Wysokogórskiego.


Ad.5

Omówiono propozycję organizacji obozów klubowych,  warsztatów oraz imprez klubowych. Stworzono Kalendarz Imprez Klubowych na lata 2011/2012.

Postanowiono organizować imprezy o charakterze cyklicznym:

Wiosna:
Rozpoczęcie sezonu wspinaczkowego
Warsztaty skałkowe (tematyka dotycząca wspinaczki w skałkach i górach)
Lato:
Klubowy Obóz Letni

Jesień:
Zakończenie sezonu wspinaczkowego
Warsztaty skałkowe (tematyka dotycząca wspinaczki w skałkach i górach)
Zima:
Klubowy Obóz Zimowy

Szczegółowy Kalendarz Imprez Klubowych – załącznik nr 3 do protokołu z zebrania Zarządu Jurajskiego Klubu Wysokogórskiego.


Ad.6

Omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące Regulaminu Pracy Zarządu. Do stworzenia szkicu regulaminu wyznaczono sekretarza Klubu Małgorzatę Żurek. 


Zebranie zostało zakończone przez Przewodniczącego Zebrania, Prezesa JKW Jerzego Szadzińskiego.