Czy umiesz rozpoznać wspinacza ze zdjęcia? Rozwiąż zagadkę i wygraj roczne ubezpieczenie górskie Bezpieczny Powrót i inne nagrody.

Jak wziąć udział w konkursie?

W komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku zostaw swoją odpowiedź, w której wskażesz jak najwięcej szczegółów dotyczących zdjęcia-zagadki. Za każdą prawidłowo wskazaną informację otrzymasz punkty:

- 7 punktów za wskazanie imienia i nazwiska osoby znajdującej się na zdjęciu
- 4 punkty za wskazanie regionu/pasma górskiego
- 5 punktów za wskazanie nazwy zawodów/wyprawy/projektu
- 2 punkty za podanie roku, w którym wykonano zdjęcie
- 2 punkty za wskazanie nazwy kraju

Maksymalnie możesz otrzymać 20 punktów. Nagrodzimy osoby, które zdobędą ich najwięcej.

Nagrodą główną w konkursie jest ubezpieczenie Bezpieczny Powrót z dodatkowym rozszerzeniem o następstwa nieszczęśliwych wypadków!

Pozostałe nagrody: torba na laptopa i termos dla zdobywcy II miejsca, termos i książka „Polskie góry na nartach” za zdobycie III miejsca, za miejsca IV-V książka „Polskie góry na nartach”.

Na Wasze odpowiedzi czekamy do 30 lipca, wyniki opublikujemy we wtorek, 31 lipca.

Konkurs

REGULAMIN KONKURSU
Zagadka fotograficzna „Zgadnij jak najwięcej szczegółów”

§ 1

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i tryb przeprowadzenia cyklicznego konkursu na
profilu (dalej „Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu jest iExpert.pl SA z siedzibą w Warszawie (02-001), przy Alejach
Jerozolimskich 99/32, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem KRS 0000426530, NIP: 525-23-55-248, REGON: 140437850, kapitał zakładowy wynosi:
100.000 PLN, w całości opłacony (dalej „Organizator”).

§ 2

1. Konkurs trwa od 24 lipca do 29 lipca 2018 r. lub do odwołania.
2. Miejscem przeprowadzenia Konkursu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o
grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że
Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której
wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych.
4. Uczestnikiem Konkursu może być jedynie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych („Uczestnik”).
5. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora lub spółki zależne
Organizatora w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, na
podstawie umowy o pracę lub na podstawie stosunku cywilnoprawnego, tj. osoby pozostające w
stosunkach wynikających z umów zlecenia, umów o dzieło, kontraktów menadżerskich, a także
członkowie najbliższej rodziny tych osób, z zastrzeżeniem, że przez najbliższą rodzinę uznaje się
małżonków, rodziców małżonków, wstępnych, zstępnych oraz inne przysposobione osoby.
6. Nagrodą główną w Konkursie jest Ubezpieczenie PZU Wojażer, program Bezpieczny Powrót (wariant
1, pakiet indywidualny z rozszerzeniem o następstwa nieszczęśliwych wypadków na sumę 50 tys. zł).
Pozostałe nagrody: torba na laptopa i termos dla zdobywcy II miejsca, termos i książka „Polskie góry
na nartach” za zdobycie III miejsca, za miejsca IV-V książka „Polskie góry na nartach”.

§ 3

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:
a) Zapoznać się i zaakceptować treść Regulaminu Konkursu zamieszczonego na stronie
bezpiecznypowrot.pl.
b) Odpowiedzieć na pytania konkursowe zamieszczone na profilu Portalu Górskiego - Partnera
ubezpieczenia Bezpieczny Powrót w mediach społecznościowych -
https://www.facebook.com/portalgorski/ poprzez umieszczenie odpowiedzi pod postem
konkursowym w komentarzu do 29.07.2018 r.
2. Spełnienie warunków określonych w ustępie 1 pkt a-b niniejszego paragrafu stanowi zgłoszenie do
Konkursu.
3. Nagrodę główną otrzyma osoba, która otrzyma najwięcej punktów za udzielenie odpowiedzi
najbliższej rozwiązaniu. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać Uczestnik wynosi 20:
- 7 punktów za wskazanie imienia i nazwiska osoby znajdującej się na zdjęciu
- 4 punkty za wskazanie regionu/pasma górskiego
- 5 punktów za wskazanie nazwy zawodów/wyprawy/projektu
- 2 punkty za podanie roku, w którym wykonano zdjęcie
- 2 punkty za wskazanie nazwy kraju
4. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez więcej niż jednego uczestnika decyduje kolejność
zgłoszeń.
5. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie
Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
6. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz co oznacza w szczególności, że Uczestnik
może przystąpić do Konkursu udzielając tylko jednej odpowiedzi na każde z trzech pytań
konkursowych.

§ 4

1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na fanpage'u Bezpieczny Powrót oraz na profilu Portalu
Górskiego dnia 30 lipca 2018 r.
2. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska
lub pseudonimu, którym posługuje się w mediach społecznościowych w związku z ogłoszeniem
wyników Konkursu w sposób wskazany w ust. 1, w przypadku jeżeli dany uczestnik zostanie
Laureatem konkursu.
3. Nagrodzony Uczestnik Konkursu jest zobowiązany podać swoje dane osobowe niezbędne do
wydania nagrody, tj.: imię, nazwisko oraz numer telefonu w terminie 7 dni od momentu
poinformowania o przyznaniu nagrody. Uczestnik Konkursu powinien wysłać wyżej wymienione
dane adresowe na następujący adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
4. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w terminie 2 miesięcy od momentu
poinformowania o przyznaniu nagrody lub braku podania danych adresowych do wysyłki nagrody,
Uczestnik traci prawo do nagrody. W takim przypadku prawo do nagrody przechodzi na
Organizatora.
5. Nagrody rzeczowe zostaną przekazane Laureatom za pośrednictwem Poczty Polskiej.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania nagrody z przyczyn od niego
niezależnych i leżących po stronie Uczestnika. Organizator nie ponosi w szczególności
odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu lub
innych danych koniecznych do przekazania nagrody.
7. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do
przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie. Uczestnik może zrzec się nagrody, ale w zamian
nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny, ani jakakolwiek inna nagroda. W przypadku zrzeczenia się
nagrody prawo do nagrody przechodzi na Organizatora.

§5

1. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
przez Organizatora - iExpert.pl S.A., z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 99/32, 02-001
Warszawa jako administratora danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych
osobowych z dnia 26 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, RODO) w celu związanych z
realizacją Konkursu, w sposób i w zakresie określonym w załączniku nr 1 do Regulaminu.
2. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Uczestnikowi
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, chyba że Uczestnik
zostanie wyłoniony Laureatem Konkursu i przyjmie nagrodę – w takim przypadku postanowień
niniejszego ustępu nie stosuje się..

§ 6

1. Przystąpienie do Konkurs jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się przez Uczestnika z
treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
2. Reklamacje mogą być zgłaszane w siedzibie Organizatora lub w formie pisemnej, listem poleconym,
na adres Organizatora - iExpert.pl S.A., Al. Jerozolimskie 99/32, 02-001 Warszawa. Reklamacja
powinna zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, jak również dokładny
opis i powód reklamacji oraz być złożona w terminie nie późniejszym niż 30 dni od daty zakończenia
Konkursu. W przypadku składania reklamacji w formie pisemnej momentem złożenia reklamacji jest
data nadania pisma w urzędzie pocztowym.
3. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. O wyniku reklamacji
zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony w formie pisemnej, listem poleconym wysłanym na
adres wskazany w reklamacji.
4. Organizator może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania Konkurs.
Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej www.iexpert.pl.
Wprowadzone zmiany obowiązują od daty ogłoszenia zmienionego Regulaminu zgodnie ze zdaniem
poprzednim. Data zmiany Regulaminu zostanie wskazana również w treści zmienionego
Regulaminu. Zmiany niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do Uczestników, którzy
przystąpili do Konkursu przed datą wprowadzenia zmiany.
5. Organizator ma prawo w każdym momencie odwołać Konkurs bez podania przyczyny. Informacja o
odwołaniu Konkursu zostanie udostępniona na stronie internetowej www.iexpert.pl. Odwołanie
Konkursu nie ma zastosowania do Uczestników, którzy przystąpili do Konkursu przed datą jego
odwołania.

Załącznik nr 1
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych Uczestnika przez Organizatora.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016
(Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), Organizator informuje, że:
1. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu na podstawie art. 6
ust 1 pkt a RODO.
2. W przypadku gdy Uczestnik Konkursu zostanie wyłoniony jako Laureat Konkursu, dane
osobowe danego Uczestnika będą przetwarzane w celu przyznania nagrody, publikacji danych
(w zakresie obejmującym imię i nazwisko) i ewentualnego rozliczenia podatkowego na
podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO.
3. Dane osobowe Uczestnika o którym mowa w ustępie 2 powyżej mogą być udostępniane
właściwym organom podatkowym oraz zewnętrznemu biuru rachunkowemu.
4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu, a w przypadku o
którym mowa w ustępie 2 powyżej – dodatkowo przez okres wynikający z właściwych przepisów
o rachunkowości.
5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do
przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie przez Uczestnika danych osobowych w przypadku o którym mowa w ustępie 2 powyżej
jest wymogiem umownym. Uczestnik jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją
niepodania danych osobowych jest niemożność przyznania nagrody określonej w Regulaminie.